Obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia

Internetový obchod Finančnej skupiny Fineta sa uznáša na týchto obchodných podmienkach,
prijatých dňa 2. februára 2020 v Krompachoch predsedníctvom Finančnej skupiny Fineta.

Článok 1

Identifikačné údaje prevádzkovateľa/predajcu

 1. Prevádzkovateľom internetového obchodu Finančnej skupiny Fineta je Fineta, o. z.
  IČO: 52605752 DIČ: 2121158589 Reg. Číslo: VVS/1-900/90-57163
 2. Sídlom prevádzkovateľa je Maurerova 935/12, 053 42, Krompachy, Slovenská republika.

Článok 2

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

 1. Predajcu je možné v prípade potreby kontaktovať elektronicky na e-mailovej adrese: mail@fineta.sk,
  telefonicky na telefónnom čísle +421 940 854 874 alebo prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke prevádzkovateľa.
 2. Predajcu je tiež možné kontaktovať poštou na adresu sídla prevádzkovateľa.

Článok 3

Všeobecné podmienky

 1. Prevádzkovateľ internetového obchodu Finančnej skupiny Fineta si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie Obchodných podmienok bez toho,
  aby musel o tejto skutočnosti informovať.
 2. Zákazníkom internetového obchodu Finančnej skupiny Fineta je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predajcu s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predajca ponúka.
 3. Používaním webových stránok predajcu a uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy s predajcom dáva zákazník predajcovi súhlas
  s týmito Obchodnými podmienkami.

Článok 4

Objednávka, uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy

 1. Tovar zákazník objednáva od predajcu uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy na diaľku prostredníctvom webovej stránky prevádzkovateľa (www.obchod.fineta.sk) alebo uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy akýmkoľvek iným spôsobom, pričom zákazník je povinný predajcovi poskytnúť všetky požadované kontaktné údaje.
 2. Uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy sa zákazník zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar cenu určenú predajcom.
 3. Zákazník má právo odstúpiť od uzatvorenej kúpno-predajnej zmluvy do 24 hodín od jej uzatvorenia, pričom je povinný v tejto lehote o vzniknutej skutočnosti informovať predajcu prostredníctvom e-mailu. Po overení splnenia podmienok odstúpenia od už uzatvorenej kúpno-predajnej zmluvy
  zo strany zákazníka, predajca potvrdí zákazníkovi zrušenie uzatvorenej kúpno-predajnej zmluvy e-mailom, telefonicky alebo iným spôsobom.
 4. Predajca má právo odstúpiť od uzatvorenej kúpno-predajnej zmluvy v prípade, keď nie je možné zákazníkovi objednaný tovar doručiť,
  alebo ak sa nemôže so zákazníkom skontaktovať.

Článok 5

Cena a platba

 1. Cena tovaru je stanovená cenníkom predajcu v eurách.
 2. K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia tovaru si zákazník vyberie,
  pričom balné je zahrnuté v cene dopravy.
 3. Zákazník uhrádza cenu za tovar a jeho dopravu, vyplývajúcu z kúpno-predajnej zmluvy, prostredníctvom platobnej brány na webovej stránke predajcu v procese overovania uzatvárania kúpno-predajnej zmluvy, dobierkou pri doručení tovaru zákazníkovi alebo iným spôsobom
  ktorý si s predajcom dohodne.
 4. Dokladom o kúpe tovaru pre zákazníka je kópia uzatvorenej kúpno-predajnej zmluvy, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň
  aj ako záručný list.

Článok 6

Dodacie podmienky a doručenie tovaru

 1. Dodacia lehota na predajcom ponúkaný tovar je vo väčšine prípadov do 7 pracovných dní od uzatvorenia kúpno-predajnej zmluvy so zákazníkom, maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode so zákazníkom sa môže doba dodania predĺžiť.
 2. Predajca si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia predajnej ceny zákazníkom.
 3. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány na webovej stránke predajcu, tovar objednaný zákazníkom bude predajca exportovať
  až po pripísaní celej predajnej ceny tovaru v prospech účtu predajcu.
 4. Predajca zabezpečuje doručenie tovaru spôsobom, ktorý si zákazník vyberie z ponúkaných možností v procese overovania uzatvárania
  kúpno-predajnej zmluvy.
 5. Miesto odberu objednaného tovaru je stanovené v uzatvorenej kúpno-predajnej zmluve, pričom za naplnenie kúpno-predajnej zmluvy sa považuje doručenie zákazníkom objednaného tovaru na toto miesto.
 6. Zákazník je povinný pri doručení skontrolovať neporušenosť objednaného tovaru.
 7. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácia a iné rozsiahle poškodenie) predajca odporúča zákazníkovi zásielku neprevziať,
  nakoľko na už prijaté poškodené zásielky predajca reklamácie neprijíma.
 8. Predajca dodá zákazníkovi spolu s objednaným tovarom aj kópiu uzatvorenej kúpno-predajnej zmluvy.

Článok 7

Odstúpenie od uzatvorenej kúpno-predajnej zmluvy bez udania dôvodu

 1. Zákazník má právo odstúpiť od uzatvorenej kúpno-predajnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 7 dní odo dňa doručenia objednaného tovaru. Zákazník je v takomto prípade povinný v tejto lehote o vzniknutej skutočnosti informovať predajcu zaslaním vyplnenej Žiadosti o odstúpenie
  od uzatvorenej kúpno-predajnej zmluvy (vzor Žiadosti o odstúpenie od uzatvorenej kúpno-predajnej zmluvy nájdete TU) na e-mailovú adresu predajcu a odoslať kuriérom zakúpený tovar kompletný a nepoškodený, v pôvodnom balení a stave, spoločne s originálnou kópiou uzatvorenej kúpno-predajnej zmluvy a vyplnenou Žiadosťou o odstúpenie od uzatvorenej kúpno-predajnej zmluvy v papierovej podobe na adresu prevádzkovateľa internetového obchodu Finančnej skupiny Fineta (tovar neposielajte na dobierku – predajca ho neprevezme, tovar odporúčame pred odoslaním pripoistiť).
 2. V prípade, ak k Žiadosti o odstúpenie od uzatvorenej kúpno-predajnej zmluvy zaujme predajca kladné stanovisko, predajca potvrdí v lehote 15 pracovných dní od prevzatia tovaru zákazníkovi zrušenie uzatvorenej kúpno-predajnej zmluvy e-mailom, telefonicky alebo iným spôsobom
  a následne zašle peniaze za tovar (peniaze za dopravu predajca nevracia) späť na bankový účet zákazníka, alebo mu ich doručí iným spôsobom, ktorý si so zákazníkom dohodne.
 3. V prípade, ak k Žiadosti o odstúpenie od uzatvorenej kúpno-predajnej zmluvy zaujme predajca zamietavé stanovisko, predajca oboznámi v lehote 15 pracovných dní od prevzatia tovaru zákazníka e-mailom, telefonicky alebo iným spôsobom s dôvodmi, pre ktoré nebolo jeho žiadosti vyhovené a tovar mu spätne na náklady zákazníka vráti.

Článok 8

Záručná doba, reklamácia tovaru

 1. Zákazník má právo reklamovať zakúpený tovar v lehote 24 mesiacov odo dňa uzatvorenia kúpno-predajnej zmluvy, pokiaľ sa na zakúpenom tovare preukáže výrobná vada. Zákazník je v takomto prípade povinný v tejto lehote o vzniknutej skutočnosti informovať predajcu zaslaním vyplnenej Žiadosti o reklamáciu zakúpeného tovaru (vzor Žiadosti o reklamáciu zakúpeného tovaru nájdete TU) na e-mailovú adresu predajcu a odoslať kuriérom zakúpený tovar čistý a mechanicky nepoškodený, spoločne s originálnou kópiou uzatvorenej kúpno-predajnej zmluvy a vyplnenou Žiadosťou o reklamáciu zakúpeného tovaru v papierovej podobe na adresu prevádzkovateľa internetového obchodu Finančnej skupiny Fineta (tovar neposielajte na dobierku – predajca ho neprevezme, tovar odporúčame pred odoslaním pripoistiť).
 2. V prípade, ak k Žiadosti o reklamáciu zakúpeného tovaru zaujme predajca kladné stanovisko, predajca potvrdí v lehote 15 pracovných dní
  od prevzatia tovaru zákazníkovi prijatie reklamácie zakúpeného tovaru e-mailom, telefonicky alebo iným spôsobom a následne zašle peniaze
  za tovar (peniaze za dopravu predajca nevracia) späť na bankový účet zákazníka, alebo mu ich doručí iným spôsobom, ktorý si so zákazníkom dohodne.
 3. V prípade, ak k Žiadosti o reklamáciu zakúpeného tovaru zaujme predajca zamietavé stanovisko, predajca oboznámi v lehote 15 pracovných dní
  od prevzatia tovaru zákazníka e-mailom, telefonicky alebo iným spôsobom s dôvodmi, pre ktoré nebolo jeho žiadosti vyhovené a tovar mu spätne
  na náklady zákazníka vráti.

Článok 9

Riešenie sporov

 1. Ak zákazník nie je spokojný so stanoviskom predajcu k Žiadosti o reklamáciu zakúpeného tovaru, alebo ak sa zákazník domnieva, že predajca porušil jeho práva, má zákazník právo obrátiť sa na predajcu so Žiadosťou o nápravu, ktorú zašle elektronicky na e-mailovú adresu predajcu a poštou v papierovej podobe na adresu prevádzkovateľa internetového obchodu Finančnej skupiny Fineta.
 2. Ak predajca k Žiadosti o nápravu zaujme zamietavé stanovisko alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má zákazník právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) a iné subjekty zapísané v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. V prípade cezhraničného sporu má zákazník právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk).

Dodatky

Dodatok č. 1, k článku 3, bodu 2:
Zákazníkom internetového obchodu Finančnej skupiny Fineta je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predajcu
s požiadavkou, aby jej predajca zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, za úmyslom kúpy tohto tovaru.

Dodatok č. 2, k článku 4, bodu 1:
Kontaktné údaje budú použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predajcom a zákazníkom za účelom vybavenia objednávky.

Dodatok č. 3, k článku 4, bodu 3 a 4:
V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predajca zašle peniaze späť na bankový účet zákazníka, alebo mu ich doručí iným spôsobom,
ktorý si so zákazníkom dohodne.

Dodatok č. 4, k článku 4, bodu 4:
V prípade, ak zákazník v procese overovania uzatvárania kúpno-predajnej zmluvy chybne uvedie alebo neuvedie kontaktné údaje, poprípade ak sa s ním predajca nemôže skontaktovať.

Dodatok č. 5, k článku 5, bodu 1:
Predajca si vyhradzuje právo zmeniť cenu ním ponúkaného tovaru. Platná cena tovaru bude vždy oznámená v procese uzatvárania kúpno-predajnej zmluvy.

Dodatok č. 6, k článku 6, bodu 1:
Tovar vyrábame na zákazku (tovar nedržíme skladom), preto sa čas výroby môže v niektorých prípadoch predlžiť na 5 až 30 dní alebo je čas dodania uvedený individuálne pri konkrétnom tovare. Predajca nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie objednaného tovaru zákazníkovi zavinené prepravcom.

Dodatok č. 7, k článku 6, bodu 5:
Predajca doručuje tovar iba na území Slovenskej republiky a Českej republiky.

Dodatok č. 8, k článku 6, bodu 6:
Predajca nenesie zodpovednosť za poškodenie zásielky zavinené prepravcom, za takéto poškodenie zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. V tomto prípade rieši predajca vzniknutý problém dodaním nového tovaru zákazníkovi po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

Dodatok č. 9, k článku 6, bodu 7:
Ak si to vyžaduje povaha zákazníkom objednaného tovaru, tak predajca dodá spolu s tovarom aj návod na obsluhu tovaru alebo certifikát pravosti tovaru.

Dodatok č. 10, k článku 7, bodu 1:
Spoločne s tovarom, ktorý chce zákazník vrátiť, je zákazník povinný vrátiť predajcovi aj všetky príbalové dokumenty (návod na obsluhu tovaru, certifikát pravosti tovaru) a ostatný obsah pôvodného balenia (nálepky, ochranné fólie).

Dodatok č. 11, k článku 8, bodu 1:
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie zakúpeného tovaru spôsobené používaním.

Záverečné ustanovenia

Obchodné podmienky internetového obchodu Finančnej skupiny Fineta
sa riadia všeobecne platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky.
Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.